Postup pro uplatnění práv - HEVOS - kuchyně, interiéry

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

V pořádku

Postup pro uplatnění práv subjektu údajů


Postup Subjektu údajů při uplatnění práv k ochraně a zpracování osobních údajů

 

Tento dokument upravuje postup Subjektu údajů (zaměstnance, klienta společnosti) při uplatnění práv dle Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen nařízení) u spol. Hevos Interier s.r.o., IČO: 25861492, se sídlem Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh (dále jen společnost).

 

Práva Subjektu údajů k zpracovateli:

1)      být informován o zpracování svých osobních údajů

2)      právo na přístup k osobním údajům

3)      právo na opravu, resp. doplnění

4)      právo na výmaz

5)      právo na omezení zpracování

6)      právo vznést námitku proti zpracování 

 

Obsah a způsob uplatnění jednotlivých práv:

1)      Právo být informován o zpracování svých osobních údajů - Právem být informován o zpracování svých osobních údajů se rozumí právo na informace o zpracování osobních údajů Subjektu údajů, tak aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. 

Právo je realizováno zpracovatelem poskytnutím informací o účelu a předmětu zpracování údajů a zpracováním pouze na základě zákonného oprávnění vedoucího ke splnění zákonné povinnosti případně na základě souhlasu Subjektu údajů se zpracováním údajů.

2)      Právo na přístup k osobním údajům - Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, tj. na základě aktivní žádosti získat od správce (společnosti) informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo tyto osobní údaje získat a zároveň má právo získat následující informace:

·         účely zpracování,

·         kategorie dotčených osobních údajů,

·         příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,

·         plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,

·         existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,

·         právo podat stížnost u dozorového úřadu,

·         veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

·         skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

3)      Právo na opravu nepřesných osobních údajů - právo Subjektu údajů žádat opravu těch údajů, které se ho týkají. Toto právo vyvěrá ze zásady přesnosti. 

Správce nemá povinnost aktivně zjišťovat a kontrolovat aktuálnost údajů o Subjektech nad rámec zákonné povinnosti. Na žádost Subjektu o opravu však vždy provede aktualizaci podle skutečně zjištěného stavu.

4)      Právo na výmaz - právo představuje povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

·         osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

·         subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,

·         subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,

·         osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

·         osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,

·         osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení.

5)      právo na omezení zpracování - Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

·         subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

·         zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

·         správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

·         subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

6)      právo vznést námitku proti zpracování – právo lze uplatnit tehdy, jestliže konkrétní osoba nebude mít možnost uplatnit právo na výmaz, v takové situace vzniká namísto práva na výmaz právo vznést námitku. Na základě námitky proti zpracování společnost k omezí zpracování těch údajů, které jsou předmětem uplatněné námitky.

 

Práva specifikovaná pod bodem 2. – 6. lze uplatnit písemně u zaměstnance odpovědného za koordinaci činností v oblasti ochrany osobních údajů společnosti, a to prostřednictvím elektronické zprávy na e-mailovou adresu hevos@hevos.cz, telefonicky na tel: 583 411 163, případně písemně na adresu sídla společnosti Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh.

 Evropská Unie

Newsletter

Nechte si zasílat novinky a aktuality o našich nových produktech a akční nabídce.
Sačí když vyplníte emailovou adresu a my Vás budeme o všem informovat.