Souhlas Uživatele se zpracováním osobních údajů uživatele internetových stránek www.hevos.cz

1.       Úvodní ustanovení

1.1.   Toto prohlášení poskytuje informace o způsobu zpracování, uchování a nakládání s osobními údaji Uživatelů sdělených v rámci elektronické komunikace prostřednictvím internetových stránek www.hevos.cz (dále jen „Doména“). Zejména se jedná o pravidla nakládání s osobními údaji, kontaktními a e-mailovými adresami Uživatelů a Obchodníků ze strany Poskytovatele služeb a poskytovatele Domény spol. HEVOS interier, s.r.o., se sídlem Olomoucká 1696/13, 789 01 Zábřeh, IČ: 25861492 (dále jen „Poskytovatel“) a pravidla, za jakých Poskytovatel používá cookies.

1.2.   Zde uvedená pravidla ochrany osobních údajů jsou pro Poskytovatele závazná a jejich respektování je pravidelně kontrolováno vnitřním auditem Poskytovatele.

1.3.   Tyto Podmínky představují úplnou úpravu ochrany soukromí Uživatelů a Obchodníků na při užívání Domény a doplňují smluvní úpravu představovanou jednotlivými Zvláštními obchodními podmínkami.

2.       Ochrana osobních údajů

2.1.   Poskytovatel je oprávněn od Uživatelů a Obchodníků (dále také „subjekt osobních údajů“) požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností Poskytovatelem. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby subjektu osobních údajů, který je Poskytovateli odmítne předat.

2.2.   Za osobní údaj se ve smyslu § 4 písm. a) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na freemailovém serveru). Poskytovatel nezpracovává žádné Zvláštní údaje ve smyslu § 4 písm. b) zák. o ochraně osobních údajů.

2.3.   Tento článek se netýká Obchodníků – právnických osob.

2.4.   Nakládání s osobními údaji Uživatele

2.4.1.  Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatelů:

  • zadané v rámci Objednávky za účelem vyřízení Objednávky, jejich předání Obchodníkovi za účelem uzavření Kupní smlouvy a za účelem registrace Uživatele;
  • zadané v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady
  • údaje, uvedené Uživatelem v rámci obchodních sdělení týkající se zboží a služeb poskytovaných poskytovatelem

2.5.   Nakládání s osobními údaji Obchodníka

2.5.1.         Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje Obchodníka – fyzické osoby v rozsahu, v jakém je Obchodník zadal při registraci nebo v obchodní komunikaci s poskytovatelem. Není-li stanoveno jinak, požaduje Poskytovatel k provedení registrace alespoň následující údaje Obchodníka: jméno a příjmení, případně i obchodní název, pokud jej Obchodník používá; místo podnikání; IČ; DIČ; e-mailovou adresu; telefonní číslo

2.5.2.         Osobní údaje Obchodníka jsou zpracovávány za účelem plnění povinností Poskytovatele, za účelem vedení databáze Obchodníků, a evidence plnění povinností Obchodníka dle příslušné právní úpravy či dle obchodních podmínek poskytovatele a souvisejících dokumentů. Obchodník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů na internetových stránkách Domény, pokud tyto údaje tvoří součást informací zveřejňovaných na internetových stránkách v rámci jednotlivých Nabídek nebo v rámci profilu Obchodníka.

2.5.3.         Poskytovatel je oprávněn uchovávat osobní údaje Obchodníka po dobu trvání smluvního vztahu s Obchodníkem založeného i objednávkou či nabídkou služeb nebo zboží, a po dobu trvání nesplněných závazků Obchodníka vůči Poskytovateli nebo Uživatelům.

2.6.   Společná ustanovení ke zpracování osobních údajů

2.6.1.         Poskytovatel není správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, Poskytovatel nemá zákonnou povinnost registrace u Úřadu na ochranu osobních údajů.

2.6.2.         Poskytovatel zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení (zejména omezení vstupu do prostor, v němž se nachází nosiče s osobními údaji, nastavení přístupových zpráv k datovým úložištím, bezpečnostní software včetně antiviru, SSL protokol).

2.6.3.         Uživatel je oprávněn kdykoli Poskytovatele prostřednictvím e-mailu, odeslaného z adresy, kterou použil při odeslání Objednávky, anebo Obchodník je oprávněn prostřednictvím e-mailu, zadaného při běžné obchodní komunikaci, požádat Poskytovatele o informace o účelu zpracovávání jeho osobních údajů, o jejich rozsahu a o případných příjemcích osobních údajů. Za poskytnutí těchto informací je Poskytovatel oprávněn požadovat náhradu odůvodněně vynaložených výdajů.

2.6.4.         V případě důvodného podezření na straně Uživatele nebo Obchodníka z toho, že Poskytovatel zpracovává jejich osobní údaje v rozporu s těmito Podmínkami nebo se zákonem, zejména jsou-li zpracovávány nepřesně nebo v rozporu se sjednaným účelem a rozsahem, jsou oprávněni Poskytovatele požádat o vysvětlení, a o odstranění protiprávního stavu ve smyslu § 21 zák. o ochraně osobních údajů, zejména o provedení opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

2.6.5.         Poskytovatel předává třetím osobám osobní údaje Uživatelů pouze v rámci předávání Objednávky Uživatele Obchodníkovi. Ve vztahu k takto předaným osobním údajům Uživatelů je Obchodník správcem osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zák. o ochraně osobních údajů. V ostatních případech není Obchodník oprávněn předávat osobní údaje Uživatelů třetím osobám, s výjimkou případů, kdy mu tak ukládá právní předpis.

3.       Zasílání obchodních sdělení

3.1.   Poskytovatel shromažďuje a spravuje e-mailové adresy Uživatelů a Obchodníků, získané v souvislosti s odesláním Nabídky Uživatelem, anebo v souvislosti s registrací Obchodníka a vedením jeho profilu. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s poskytnutím služby Poskytovatele ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti. Uživatel i Obchodník berou na vědomí, že na tyto e-mailové adresy je Poskytovatel oprávněn za podmínek výše uvedeného ustanovení zasílat obchodní sdělení, týkající se jeho vlastních služeb, zejména je Poskytovatel oprávněn zasílat Uživatelů newslettery s nabídkou zboží vybraných Obchodníků.

3.2.   Nad rámec zasílání obchodních sdělení dle výše uvedeného odstavce berou Uživatelé na vědomí, že Obchodníci poskytující související služby se splněním objednávky uživatele jsou ve smyslu § 7 odst. 3 zák. o některých službách informační společnosti oprávněni Uživatelům po provedení nákupu zasílat dotazníky spokojenosti s provedeným nákupem, vygenerované pro Obchodníky Poskytovatelem. Odesílatelem těchto e-mailů je vždy Obchodník. Uživatelé souhlasí, aby jejich e-mailové adresy byly Obchodníky předány Poskytovateli, a to výhradně za účelem vygenerování e-mailu s dotazníkem spokojenosti. Poskytovatel nepředává e-mailové adresy, přijaté dle tohoto odstavce, třetím osobám, ani je není oprávněn použít k jinému účelu, než je vygenerování e-mailu s dotazníkem spokojenosti.

3.3.   Poskytovatel je povinen poskytnout Uživatelem i Obchodníkovi možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to při první registraci na internetové doméně nebo odeslání první Objednávky, a následně v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro Uživatele i Obchodníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

4.       IP adresy a cookies

4.1.   Poskytovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy Uživatelů, a to výhradně za účelem evidence přístupu ke stránkám Domény. IP adresy nejsou předávány třetím osobám, a k jejich zabezpečení používá Poskytovatel opatření dle čl. 2.6.2. Na informace o užití IP adres Poskytovatelem se vztahují práva Uživatele dle čl. 2.6.3.

4.2.   Poskytovatel používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek Domény Uživatelům, přihlašování ke stránkám Domény, a k vyhodnocování návštěvnosti stránek individuálními Uživatelem. Platnost cookies je jeden rok od jejich přijetí Uživatelem, po uplynutí této doby je Uživatel požádán o opětovné potvrzení přijetí cookies. Uživatel je oprávněn přijetí cookies odmítnout, bere však na vědomí, že odmítnutí přijetí cookies může znamenat snížení komfortu užívání stránek Domény.

5.       Závěrečná ustanovení

5.1.   Každou změnu zde uvedených pravidel uveřejní poskytovatel na svých internetových stránkách snadno zjistitelným způsobem. Změnou pravidel nesmí dojít ke snížení úrovně ochrany osobních údajů. Každá změna je sama o sobě důvodem k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

5.2.   Toto znění pravidel ochrany osobních údajů je účinné od ….

5.3.   Tyto pravidla ochrany osobních údajů jsou Uživatelům i Obchodníkům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Uživatelé i Obchodníci jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu, stažení pdf ze stránek Domény nebo pořízení printscreenů.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Chceme, abyste si užili co nejlepší zážitek z výběru kuchyně na našem webu. Udělením souhlasu se soubory cookies nám umožníte porozumět vašim preferencím a přizpůsobit obsah podle vašich potřeb. Díky vašemu souhlasu se zpracováním cookies vám můžeme nabídnout obsah, který potřebujete. Ať to vaří! Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti